Γονίδιο SIX1 – Αυτοσωματική επικρατής βαρηκοϊα 23 (Deafness, autosomal dominant 23)

OMIM 601205