Γονίδιο SCN3B – Σύνδρομο Brugada 7 (Brugada syndrome 7)