Γονίδιο SCN1B – Σύνδρομο Brugada 5 (Brugada syndrome 5)

OMIM 600235