Γονίδιο RYR1 – Νόσος του κεντρικού πυρήνα (Central core disease)

OMIM 180901