Γονίδιο RDH12 – Συγγενής αμαύρωση Leber 13 (Leber congenital amaurosis 13)

OMIM 608830