Γονίδιο PRPH2 – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 7, διγονιδιακή (Retinitis pigmentosa 7 and digenic)

OMIM 179605