Γονίδιο OCRL – Σύνδρομο Lowe (Lowe syndrome)

OMIM 300535