Γονίδιο NKX2-5 – Σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδίας, τετραλογία Fallot, κοιλιακή διαφραγματική ατέλεια (Hypoplastic left heart syndrome 2; Tetrology of Fallot; Ventricular septal defect 3)

OMIM 600584