Γονίδιο MYO7A – Αυτοσωματική υπολειπόμενη βαρηκοϊα 2 (Deafness, autosomal recessive 2)

OMIM 276903