Γονίδιο KLHL7 – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 42 (Retinitis pigmentosa 42)

OMIM 611119