Γονίδιο KCNQ4 – Αυτοσωματική επικρατής κώφωση 2Α (Deafness, autosomal dominant 2A)

OMIM 603537