Γονίδιο GUCY2D – Συγγενής αμαύρωση Leber 1 (Leber congenital amaurosis 1)

OMIM 204000