Γονίδιο GPD1L – Σύνδρομο Brugada 2 (Brugada syndrome 2)

OMIM 611778