Γονίδιο GJB3 – Διγονιδιακή κώφωση GJB2/GJB3 (Deafness, digenic, GJB2/GJB3)

OMIM 603324