Γονίδιο EYA1 – Πρόσθιες τμηματικές ανωμαλίες με ή χωρίς καταρράκτη (Anterior segment anomalies with or without cataract)

OMIM 601653