Γονίδιο DCX – Φυλοσύνδετη λισσεγκεφαλία (Lissencephaly, X-linked)

OMIM 300121