Γονίδιο CRB1 – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 12, αυτοσωματική υπολειπόμενη (Retinitis pigmentosa-12, autosomal recessive)

OMIM 604210