Γονίδιο COL2A1 – Stickler syndrome, type I; Otospondylomegaepiphyseal dysplasia

OMIM 120140