Γονίδιο COL1A2 – Ατελής οστεογένεσις τύπων II,III & IV, σύνδρομο Ehlers-Danlos, τύπου καρδιακής βαλβιδοπάθειας (Osteogenesis imperfecta, type II,III & IV; Ehlers-Danlos syndrome, cardiac valvular form)

OMIM 120160