Γονίδιο CA4 – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 17 (Retinitis pigmentosa 17)

OMIM 114760