Γονίδιο ANK2 – Σύνδρομο Long QT-4 (Long QT-4 syndrome)

OMIM 106410