Γενωμική ανάλυση μυϊκων δυστροφιών και νευρομυϊκών νοσημάτων – 373 γονίδια NGS panel

Τα νευρομυϊκά νοσήματα αναφέρονται συλλογικά σε πολλές διαταραχές, που επηρεάζουν το περιφερικό νευρικό σύστημα είτε αλλοιώνοντας την ανάπτυξη και λειτουργία των μυών, ή μέσω βλαβών των συνδεόμενων νεύρων ή των νευρομυϊκών συνάψεων. Η ευρεία αυτή κατηγορία περιλαμβάνει περισσότερα από 400 κληρονομικά νοσήματα, που όλα είναι μεμονωμένα σπάνια, αλλά έχουν συνολικά μια συχνότητα εμφάνισης μεγαλύτερη από 1 στα 3.000 άτομα.

Οι μυϊκές δυστροφίες είναι η πιο κοινή αλλά κι ετερογενής υπο-ομάδα με πολλά κοινά κλινικά συμπτώματα, που τυπικά περιλαμβάνουν μυϊκή εκφύλιση, απώλεια μυϊκού ιστού – μάζας, προοδευτική μυϊκή αδυναμία, υποτονία, κι αυξημένα επίπεδα του ενζύμουCPK στο αίμα.

Τα τελευταία χρόνια, ένας μεγάλος αριθμός γονιδίων έχουν εντοπιστεί στις νευρομυϊκές διαταραχές κι έχουν επεκτείνει την κατανόησή μας σχετικά με τη μοριακή βάσης των παθήσεων αυτών. Ωστόσο, η αιτία(ες) παραμένει άγνωστη στην πλειονότητα των ασθενών, παρά τις κλινικές και ιστολογικές ενδείξεις. Η σημαντική γενετική και φαινοτυπική ετερογένεια, η συχνή αδυναμία διαχωρισμού σε σποραδικές ή μη περιπτώσεις και τα συχνά αλληλεπικαλυπτόμενα κλινικά χαρακτηριστικά αποτελούν ιδιαίτερες προκλήσεις για την ανίχνευση των γενετικών αιτιών. Επιπλέον, τα νευρομυϊκά νοσήματα στο σύνολό τους εκδηλώνονται με όλους τους δυνατούς τύπους κληρονομικότητας, δηλαδή ως αυτοσωματικά υπολειπόμενα, αυτοσωματικά επικρατή αλλά και φυλοσύνδετα.

Επιπλέον, ορισμένα από τα γονίδια που εμπλέκονται στα νοσήματα αυτά είναι από τα μεγαλύτερα σε μέγεθος ανθρώπινα γονίδια, (όπως TTN, ΝΕΒ, RYR, DMD, κ.α.), καθώς και οι διάφοροι τύποι των μεταλλάξεων (συμπεριλαμβανομένων και των ελλείψεων/διπλασιασμών) απαιτούν μια ποικιλία μοριακών τεχνικών για τον εντοπισμό τους, που δεν είναι εφικτή σε κάθε διαγνωστικό εργαστήριο.

Η πιο κοινή μέθοδος γενετικής διάγνωσης σε αυτές τις διαταραχές βασιζόταν για πολλά χρόνια σε μια προσέγγιση, που ανέλυε ένα-προς-ένα γονίδιο με την κλασσική μέθοδοSanger, ξεκινώντας από το εκτιμώμενο ως το πιο πιθανό με βάση τα συμπτώματα και το οικογενειακό ιστορικό. Όμως, αυτές οι τεχνικές είχαν γενικά χαμηλή διαγνωστική απόδοση κι ήταν αναποτελεσματικές στην ολοκληρωμένη μοριακή διερεύνηση στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Πρόσφατα, η τεχνολογία μαζικής αλληλούχισης επόμενης γενιάς (NextGenerationSequencing-NGS) έχει πλέον καταστεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική διαγνωστική στρατηγική, με την παράλληλη ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού γονιδίων που εμπλέκονται στα νευρομυϊκά νοσήματα.

Ο γενωμικός έλεγχος που έχει αναπτύξει και προσφέρει η InterGenetics περιλαμβάνει το μαζικό γενωμικό έλεγχο 373 γονιδίων, που συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα κλινικών συμπτωμάτων και περιλαμβάνουν μυϊκές δυστροφίες, συγγενείς μυοπάθειες, συγγενή μυασθενικά σύνδρομα, κ.α., ανεξάρτητα από τον τρόπο κληρονομικότητας.

Εκτελούμε ανάλυση της αλληλουχίας του DNA, με τη τεχνική Next Generation Sequencing (NGS) ) σε ειδικό αναλυτή Genome Analyzer – Ion Proton, όλων των εξονίων και των περιοχών συρραφής ιντρονίων-εξονίων (splice sites) των 373 γονιδίων, που μας επιτρέπει με τη βοήθεια σύνθετων και εξειδικευμένων εργαλείων πληροφορικής την ανίχνευση >98% των παθολογικών μεταλλάξεων των γονιδίων.

Όπου αυτό είναι εφικτό ή/και αναγκαίο, εκτελείται και επιπλέον ανάλυση MLPA για την ανίχνευση ελλείψεων/διπλασιασμών του γονιδίου.

Η εξέταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και σύνθετη, επομένως είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα να εκτιμηθούν από εξειδικευμένη ομάδα κλινικών και μοριακών γενετιστών, που εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

Η σωστή κλινική γενετική εκτίμηση του περιστατικού και η γενετική συμβουλή, τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να καθορισθεί η σωστή στρατηγική του εργαστηριακού ελέγχου και να μπορέσουν να αποδοθούν σωστά οι έννοιες του πάσχοντος και του φυσιολογικού.

Η InterGenetics έχει πιστοποιηθεί ως Ion Torrent™ Certified Service Provider for Ion AmpliSeq sequencing στην πλατφόρμα Ion Proton.