Γενωμική ανάλυση για σύνδρομο Noonan – 6 γονίδια NGS panel

Το σύνδρομο Noonan είναι ένα αυτοσωματικό επικρατές γενετικό νόσημα, με πολλούς υπο-τύπους, που προκαλείται από μεταλλάξεις στα γονίδια: PTPN11 (OMIM 176885), SOS1 (OMIM 182530), BRAF (164757), KRAS (OMIM 190070), NRAS (OMIM 164790), RAF1 (OMIM 164760), RIT1 (OMIM 609591), SOS2 (OMIM 601247) και LZTR1 (OMIM 600574).

Το σύνδρομο Noonan είναι ένα σχετικά κοινό γενετικό νόσημα, με συχνότητα περίπου 1 στις 2000 γεννήσεις, κι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ομάδας γενετικών νοσημάτων που ονομάζονται RASopathies, που έχουν αρκετά κοινά κλινικά συμπτώματα. Εκτός από το σύνδρομο Noonan, οι RASopathies περιλαμβάνουν το Cardiofaciocutaneous syndrome, το σύνδρομο Costello, το σύνδρομο Legius και τη νευροϊνωμάτωση τύπου 1.

ερίπου 50% των περιπτώσεων συνδέονται με μεταλλάξεις στο γονίδιο PTPN11 στη χρωμοσωματική περιοχή 12q24, μεταλλάξεις στο γονίδιο SOS1 συνδέονται με περίπου 10-15% των περιπτώσεων, ενώ μεταλλάξεις στα υπόλοιπα γονίδια είναι λιγότερο συχνές (κυμαίνονται από 3-5% για το καθένα).

Οι περισσότερες από τις μεταλλάξεις στα παραπάνω γονίδια είναι de novo και τα κύρια φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου Noonan είναι χαμηλό ανάστημα, υπερτελορισμός, χαμηλή πρόσφυση των αυτιών και συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς. Διανοητική καθυστέρηση και διαφόρου βαθμού καθυστέρηση ανάπτυξης μπορεί επίσης να είναι παρούσες σε ορισμένους ασθενείς, ενώ κρυψορχία επίσης μπορεί να παρατηρηθεί σε αρκετούς άντρες ασθενείς.

Κατά τη διάρκεια της προγεννητικής υπερηχογραφικής εξέτασης, η παρουσία αυξημένης αυχενικής διαφάνειας, κυστικού υγρώματος ή πολυυδράμνιου μπορεί να υποδεικνύει την παρουσία της νόσου και την ανάγκη γενετικής εξέτασης, αν κι αυτά τα ευρήματα δεν είναι συγκεκριμένα και μπορεί να συνδέονται και με άλλες γενετικές ανωμαλίες ή χρωμοσωματικά σύνδρομα.

Εκτελούμε ανάλυση της αλληλουχίας του DNA, με τη τεχνική Next Generation Sequencing (NGS) σε ειδικό αναλυτή Genome Analyzer – Ion Proton, όλων των εξονίων και των περιοχών συρραφής ιντρονίων-εξονίων (splice sites) των 6 γονιδίων: PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, RAF1, που μας επιτρέπει με τη βοήθεια σύνθετων και εξειδικευμένων εργαλείων βιοπληροφορικής την ανίχνευση ~98% των παθολογικών μεταλλάξεων του συνδρόμου.

Όπου αυτό είναι εφικτό ή/και αναγκαίο, εκτελείται και επιπλέον ανάλυση MLPA για την ανίχνευση ελλείψεων/διπλασιασμών των γονιδίων (βλέπε την τελική αντίστοιχη έκθεση αποτελεσμάτων).

Η εξέταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και σύνθετη, επομένως είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα να εκτιμηθούν από εξειδικευμένη ομάδα κλινικών και μοριακών γενετιστών, που εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

Η InterGenetics έχει πιστοποιηθεί ως Ion Torrent™ Certified Service Provider for Ion AmpliSeq sequencing στην πλατφόρμα Ion Proton.