Γενωμική ανάλυση για σύνδρομα Ehlers-Danlos – 7 γονίδια NGS panel

Τα σύνδρομα τύπου Ehlers-Danlos (EDS) αποτελούν μια μεγάλη ομάδα κληρονομικών συνδρόμων που συνδέονται γενικά με παθήσεις του συνδετικού ιστού. Είτε άμεσα είτε έμμεσα, τα σύνδρομα Ehlers-Danlos Σύνδρομο προκαλούν διαταραχές στην βιολογία του κολλαγόνου στο σώμα (που είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη), που μπορεί να οδηγήσει σε πολυ-συστημικά κλινικά συμπτώματα. Κάθε τύπος έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο κάθε τύπος έχει ένα γνωστό γονίδιο που προκαλεί τη νόσο. Κάθε τύπος είναι μια ξεχωριστή νοσολογική οντότητα και μπορεί να έχει πολύ συγκεκριμένα και μοναδικά χαρακτηριστικά.

Ορισμένα τυπικά κλινικά χαρακτηριστικά που είναι κοινά για όλους τους τύπους Ehlers-Danlos, συμπεριλαμβάνουν υπερ-ελαστκότητα και υπερ-εκτασιμότητα των αρθρώσεων (joint hypermobility and hyperextensible joints ), συχνές εξαρθρώσεις, πόνο στις αρθρώσεις, πρώιμη εκδήλωση οστεοαρθρίτιδας, μαλακό (βελούδινο) δέρμα, υπερ-επεκτασιμότητα του δέρματος, εύθραυστο δέρμα που κόβεται ή κάνει εύκολα μώλωπες, αργή και κακή επούλωση των πληγών, καρδιακές ανωμαλίες, κ.α..

Σήμερα, τα σύνδρομα τύπου Ehlers-Danlos (EDS) χωρίζονται σε 6 βασικές κατηγορίες:

  • Classical Type
  • Vascular Type
  • Kyphoscoliosis Type
  • Arthrochalasia Type
  • Dermatosparaxis Type
  • Hypermobility Type
  • Other Types

Μεταλλάξεις σε περισσότερα από 12 γονίδια έχουν αναγερθεί να σχετίζονται με τα σύνδρομα Ehlers-Danlos. Ο κλασσικός τύπος συνδέεται τυπικά με μεταλλάξεις στα γονίδια COL5A1 ή COL5A2. Μεταλλάξεις στο γονίδιο TNXB έχουν βρεθεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των περιπτώσεων του υπερ-κινητικού τύπου (hypermobility type) αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η γενετική αιτία αυτού του τύπου είναι άγνωστη. Ο αγγειακός τύπος (vascular type) σχετίζεται με μεταλλάξεις στο γονίδιο COL3A1, ενώ μεταλλάξεις του γονιδίου PLOD1 συνδέονται με το τύπο κυφωσκολίωσης (kyphoscoliosis type). Μεταλλάξεις στα γονίδια COL1A1 ή COL1A2 συνδέονται με τον τύπο arthrochalasia, ενώ μεταλλάξεις στο γονίδιο ADAMTS2 με τον τύπο dermatosparaxis. Οι άλλες, λιγότερο καλά χαρακτηρισμένες, μορφές Ehlers-Danlos προκύπτουν από μεταλλάξεις σε άλλα γονίδια, μερικά από τα οποία δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί.

Τα σύνδρομα Ehlers-Danlos στην πλειοψηφία τους κληρονομούνται με τον αυτοσωματικό επικρατή τρόπο, ενώ ορισμένοι τύποι κληρονομούνται με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο τροπο.

Εκτελούμε ανάλυση της αλληλουχίας του DNA, με τη τεχνική Next Generation Sequencing (NGS)  σε ειδικό αναλυτή Genome Analyzer – Ion Proton, όλων των εξονίων και των περιοχών συρραφής ιντρονίων-εξονίων (splice sites) των 7 γονιδίων:

GENE OMIM GENE OMIM DISEASE OMIM DISEASE INHERITANCE (AR, AD, XL)
COL1A1 120150 130000; 130060 Ehlers-Danlos syndrome, classic; Ehlers-Danlos syndrome, type VIIA AD
COL1A2 120160 225320; 130060 Ehlers-Danlos syndrome, cardiac valvular form; Ehlers-Danlos syndrome, type VIIB AR
COL3A1 120180 130050 Ehlers-Danlos syndrome, type IV AD
COL5A1 120215 130000 Ehlers-Danlos syndrome, classic type AD
COL5A2 120190 130000 Ehlers-Danlos syndrome, classic type AD
PLOD1 153454 225400 Ehlers-Danlos syndrome, type VI AR
TNXB 600985 606408 Ehlers-Danlos syndrome due to tenascin X deficiency AR

που μας επιτρέπει με τη βοήθεια σύνθετων και εξειδικευμένων εργαλείων πληροφορικής την ανίχνευση >98% των παθολογικών μεταλλάξεων των γονιδίων, καλύπτοντας ένα σημαντικό ποσοστό (~90%) των γνωστών τύπων Ehlers-Danlos (minimal gene panel).

Όπου αυτό είναι εφικτό ή/και αναγκαίο, εκτελείται και επιπλέον ανάλυση MLPA για την ανίχνευση ελλείψεων/διπλασιασμών των γονιδίων (βλέπε την τελική αντίστοιχη έκθεση αποτελεσμάτων).

Η εξέταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και σύνθετη, επομένως είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα να εκτιμηθούν από εξειδικευμένη ομάδα κλινικών και μοριακών γενετιστών, που εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

Η σωστή κλινική γενετική εκτίμηση του περιστατικού και η γενετική συμβουλή, τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να καθορισθεί η σωστή στρατηγική του εργαστηριακού ελέγχου και να μπορέσουν να αποδοθούν σωστά οι έννοιες του πάσχοντος και του φυσιολογικού.

Η InterGenetics έχει πιστοποιηθεί ως Ion Torrent™ Certified Service Provider for Ion AmpliSeq sequencing στην πλατφόρμα Ion Proton.