Γενωμική ανάλυση για καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών – Γονίδια BRCA1 & BRCA2 NGS panel

Μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 προδιαθέτουν, δηλαδή σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο, για καρκίνο του μαστού, των ωοθηκών αλλά κι άλλων μορφών καρκίνου. Γενικά, τα γονίδια BRCA1 και BRCA2 ενέχονται σε ένα ποσοστό 5-10% όλων των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού. Όμως, κληρονομικές μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά ανιχνεύονται μέχρι και σε ποσοστό ~80% των οικογενών μορφών της νόσου (μέσος όρος 25-30%), δηλαδή όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό με >2 πάσχοντα μέλη από την ίδια πλευρά της οικογένειας και με εκδήλωση της νόσου σε ηλικία <50-55 ετών.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένες διεθνείς οδηγίες (π.χ. American Society of Clinical Oncology (ASCO), National Comprehensive Cancer Network), που καθορίζουν αφενός τα κριτήρια γενετικού ελέγχου ειδικά για τα δυο αυτά γονίδια, αφετέρου τις συνιστώμενες ενέργειες ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Όσο αφορά τον τρόπο κληρονομικότητας, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι αυτοσωματικός επικρατής, με μεταβλητή εκφραστικότητα και διεισδυτικότητα, που σημαίνει ότι άτομα με μετάλλαξη σε κάποιο από τα δυο αυτά γονίδια δεν θα εκδηλώσουν υποχρεωτικά τη νόσο ή θα την εκδηλώσουν με διαφορετικό τρόπο και βαρύτητα.

Ειδικά για τον γενετικό έλεγχο των γονιδίων BRCA1 και BRCA2, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μεταλλάξεις, που να εμφανίζονται με ιδιαίτερα μεγάλη συχνότητα στους πάσχοντες, με εξαίρεση ίσως μεμονωμένες πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. Εβραίοι Ashkenazi). Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη σημασία του ελέγχου αλλά και την ετερογένεια της νόσου, ο μοριακός γενετικός έλεγχος μεταλλάξεων στα παραπάνω γονίδια, που είναι σχετικά μεγάλα σε μέγεθος, πρέπει να είναι όσο το δυνατό πληρέστερος, καλύπτοντας όλες τις πιθανές μεταλλάξεις με πλήρη ανάλυση της αλληλουχίας του DNA των γονιδίων αυτών. Επομένως, ο έλεγχος για μερικές μόνο ‘συχνές’ μεταλλάξεις των δυο αυτών γονιδίων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν έχει διαγνωστική αξία και δεν ενδείκνυται.

Για λόγους κόστους, η παραπάνω ανάλυση είναι δυνατό να εκτελεσθεί σε 2 στάδια.

Βαθμίδα 1: ~ 40% των γνωστών μεταλλάξεων

Το πρώτο στάδιο αφορά την ανάλυση και των δυο γονιδίων καλύπτοντας επιλεκτικά ~30-40% των μεταλλάξεων που έχουν αναφερθεί. Εάν βρεθεί γνωστή παθολογική μετάλλαξη στο πρώτο αυτό στάδιο ο έλεγχος δεν συνεχίζεται και θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί. Εάν όμως δεν βρεθεί μετάλλαξη από το 1ο στάδιο, τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να συνεχισθεί ο έλεγχος για τις υπόλοιπες-όλες μεταλλάξεις των δυο γονιδίων.

Βαθμίδα 2: Πλήρης ανάλυση μεταλλάξεων και των δύο γονιδίων

Εκτελούμε ανάλυση της αλληλουχίας του DNA, με τη τεχνική Next Generation Sequencing (NGS), όλων των εξονίων και των περιοχών συρραφής ιντρονίων-εξονίων των γονιδίων BRCA1 & BRCA2 καθώς και επιπλέον ανάλυση MLPA για την ανίχνευση ελλείψεων/διπλασιασμών των γονιδίων, που μας επιτρέπει την ανίχνευση >99% των παθολογικών μεταλλάξεων.

Σημειώνεται ότι η InterGenetics συμμετέχει με απόλυτη επιτυχία στον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας (EQA) για τον γενετικό έλεγχο των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 του καρκίνου του μαστού.

Η InterGenetics έχει πιστοποιηθεί ως Ion Torrent™ Certified Service Provider for Ion AmpliSeq sequencing στην πλατφόρμα Ion Proton.