Γενωμική ανάλυση για φυλοσύνδετα γονίδια γενετικών νοσημάτων – 204 γονίδια NGS panel

Μια υπολειπόμενη φυλοσύνδετη νόσος είναι μια κληρονομική ασθένεια που συνήθως παρατηρείται μόνο στα άρρενα. Τα θήλεα μπορεί να “μεταφέρουν” τη νόσο, αλλά συνήθως δεν πάσχουν. Τα μισά άρρενα τέκνα της μητέρας/φορέα τυπικά θα νοσήσουν από την ασθένεια, ενώ τα μισά κορίτσια θα είναι φορείς (όπως η μητέρα τους). Όλες οι κόρες ενός πάσχοντος άρρενος θα είναι υποχρεωτικά φορείς της νόσου. Ωστόσο, τα αγόρια δεν μπορεί ποτέ να κληρονομήσουν μια φυλοσύνδετη ασθένεια από τον πατέρα τους.

Τα θήλεα άτομα έχουν δύο αντίγραφα του χρωμοσώματος Χ, που ένα κληρονομείται από τη μητέρα και το άλλο από τον πατέρα. Τα άρρενα άτομα έχουν ένα αντίγραφο του χρωμοσώματος Χ και ένα αντίγραφο του χρωμοσώματος Υ, κληρονομώντας το Χ χρωμόσωμα από τη μητέρα τους και το Υ χρωμόσωμα υποχρεωτικά από τον πατέρα τους. Τα γονίδια που βρίσκονται στα χρωμοσώματα Χ και Υ ονομάζονται Χ-συνδεδεμένα και Υ-συνδεδεμένα (X-linked or Y-linked), αντίστοιχα.

Στα θήλεα άτομα, η παρουσία μιας παθολογικής γονιδιακής μετάλλαξης φυλοσύνδετου γονιδίου κληρονομείται είτε από τη μητέρα της ή από τον (συνήθως) πάσχοντα πατέρα της και συνήθως δεν είναι αρκετή για να προκαλέσει ασθένεια. Σε αντίθεση, στους άρρενες, η παρουσία μιας παθολογικής γονιδιακής μετάλλαξης φυλοσύνδετου γονιδίου κληρονομείται υποχρεωτικά από τη μητέρα/φορέα κι είναι επαρκής για να προκαλέσει τη νόσο. Επομένως, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της φυλοσύνδετης υπολειπόμενης κληρονομικότητας είναι ότι το γενετικό νόσημα εκδηλώνεται σχεδόν αποκλειστικά στους άνδρες (με πολύ σπάνιες εξαιρέσεις) και ότι δεν μπορεί ποτέ να περάσει από πατέρα σε γιο, δεδομένου ότι οι πατέρες δίνουν υποχρεωτικά μόνο το Υ χρωμόσωμα τους στους γιους τους.

Οι αδελφές ενός ασθενούς με μια υπολειπόμενη φυλοσύνδετη νόσο έχουν, κατά μέσο όρο, 50% πιθανότητα να είναι φορείς της ίδιας νόσου. Οι κόρες του ασθενούς είναι βέβαιο ότι θα είναι φορείς της νόσου(δεν πάσχουν). Η μητέρα του ασθενούς είναι επίσης βέβαιο ότι θα είναι φορέας της νόσου, εκτός από περιπτώσεις που η γενετική βλάβη εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον ασθενή (de novo μεταλλάξεις). Συνοπτικά, κάθε γυναίκα φορέας έχει 50% πιθανότητα να αποκτήσει σε κάθε κύηση πάσχοντα αγόρια.

Στα φυλοσύνδετα γενετικά νοσήματα, που είναι περίπου 270, η γνώση της γονιδιακής μετάλλαξη που σχετίζεται με τη νόσο μπορεί μετά εύκολα να προσδιορίσει ποιος από τα άλλα μέλη της οικογένειας βρίσκεται σε κίνδυνο ή όχι. Εάν ένα θήλυ μέλος της οικογένειας φέρει τη γνωστή παθολογική μετάλλαξη, τότε βρίσκεται σε κίνδυνο να αποκτήσει πάσχοντα αγόρια, γεγονός που αντιμετωπίζεται και προλαμβάνεται με προγεννητικό ή προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο.

Η γενωμική ανάλυση για όλα τα γνωστά φυλοσύνδετα γονίδια και αντίστοιχα γενετικά νοσήματα (περίπου 270), είναι πολλές φορές το καλύτερο εργαλείο για την ταυτοποίηση φορέων (ή ακόμη και πασχόντων ατόμων), εφόσον υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι πρόκειται για φυλοσύνδετο γενετικό νόσημα. Ένα συχνό τέτοιο παράδειγμα είναι η φυλοσύνδετη νοητική υστέρηση (X-linked mental retardation), που είναι μια μεγάλη κι ετερογενής ομάδα γενετικών νοσημάτων που εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα στους άρρενες και συνδέεται με μεταλλάξεις σε περίπου 110 γονίδια του χρωμοσώματος Χ.

Αναγνωρίζοντας την αξία αυτού του ελέγχου, η InterGenetics ανέπτυξε και προσφέρει τον μαζικό γενωμικό έλεγχο 204 γονιδίων , που συνδέονται με όλα τα σήμερα γνωστά φυλοσύνδετα γενετικά νοσήματα.

Εκτελούμε ανάλυση της αλληλουχίας του DNA, με τη τεχνική Next Generation Sequencing (NGS) σε ειδικό αναλυτή Genome Analyzer – Ion Proton, όλων των εξονίων και των περιοχών συρραφής ιντρονίων-εξονίων (splice sites) των 204 γονιδίων, που μας επιτρέπει με τη βοήθεια σύνθετων και εξειδικευμένων εργαλείων πληροφορικής την ανίχνευση >98% των παθολογικών μεταλλάξεων των γονιδίων.

Όπου αυτό είναι εφικτό ή/και αναγκαίο, εκτελείται και επιπλέον ανάλυση MLPA για την ανίχνευση ελλείψεων/διπλασιασμών του γονιδίου.

Η εξέταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και σύνθετη, επομένως είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα να εκτιμηθούν από εξειδικευμένη ομάδα κλινικών και μοριακών γενετιστών, που εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

Η σωστή κλινική γενετική εκτίμηση του περιστατικού και η γενετική συμβουλή, τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να καθορισθεί η σωστή στρατηγική του εργαστηριακού ελέγχου και να μπορέσουν να αποδοθούν σωστά οι έννοιες του πάσχοντος και του φυσιολογικού.

Λίστα γονιδίων

X-LINKED_DISEASES_270_GENES.pdf

Η InterGenetics έχει πιστοποιηθεί ως Ion Torrent™ Certified Service Provider for Ion AmpliSeq sequencing στην πλατφόρμα Ion Proton.