Γενωμική ανάλυση για ατελή οστεογένεση των τύπων I, II, III & IV – γονίδια COL1A1 & COL1A2 NGS panel

Η ατελής οστεογένεση (osteogenesis imperfecta – OI) χαρακτηρίζεται από κατάγματα με ελάχιστο ή καθόλου τραύμα, διαταραχές της οδοντογένεσης (dentinogenesis imperfecta – DI) και με απώλεια ακοής στους ενήλικες. Τα κατάγματα μπορεί να συμβούν σε οποιοδήποτε οστό, αλλά είναι πιο συχνά στα άκρα.

Τα κλινικά χαρακτηριστικά της ατελούς οστεογένεσης, που συνδέεται με μεταλλάξεις στα γονίδια COL1A1 (OMIM 120150) & COL1A2 (OMIM 120160), αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα που περιλαμβάνει περιγεννητική θνησιμότητα στα άτομα με σοβαρές σκελετικές παραμορφώσεις, κινητικά προβλήματα και πολύ κοντό ανάστημα, ενώ υπάρχουν κι άτομα με μεταλλάξεις σε κάποιο από τα δυο γονίδια που είναι σχεδόν ασυμπτωματικά ή με ήπια προδιάθεση σε κατάγματα και κανονικό ανάστημα και κανονική διάρκεια ζωής.

Η ατελής οστεογένεση έχει ταξινομηθεί σε τέσσερις τύπους (Ι, II, III, και IV) με βάση την κλινική εικόνα και τα ακτινολογικά ευρήματα. Αυτό το σύστημα ταξινόμησης μπορεί να είναι χρήσιμο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πρόγνωση και τη διαχείριση στα πάσχοντα άτομα. Οι τέσσερις τύπο ΟΙ αναφέρονται σήμερα ως:

  • OI τύπου Ι: κλασικός, μη-παραμορφωτικός τύπος
  • OI τύπου ΙΙ: περιγεννητικά θανατηφόρος
  • OI τύπου ΙΙΙ: σταδιακά παραμορφωτικός
  • OI τύπου IV: κοινός μεταβλητός τύπος

Η διάγνωση στηρίζεται στα ακτινογραφικά ευρήματα και κύρια στον γενετικό έλεγχο των γονιδίων COL1A1 & COL1A2, δυο σχετικά μεγάλα σε έκταση γονίδια και με πολλές μεταλλάξεις. Και οι δυο τύποι κληρονομούνται με τον αυτοσωματικό επικρατή τρόπο και πολλές μεταλλάξεις στους πάσχοντες είναι de novo, δηλαδή δεν έχουν κληρονομηθεί από κάποιο γονέα

Εκτελούμε ανάλυση της αλληλουχίας του DNA, με τη τεχνική Next Generation Sequencing (NGS)  σε ειδικό αναλυτή Genome Analyzer – Ion Proton, όλων των εξονίων και των περιοχών συρραφής ιντρονίων-εξονίων (splice sites) των γονιδίων COL1A1 & COL1A2, που μας επιτρέπει με τη βοήθεια σύνθετων και εξειδικευμένων εργαλείων πληροφορικής την ανίχνευση >98% των παθολογικών μεταλλάξεων των γονιδίων.

Όπου αυτό είναι εφικτό ή/και αναγκαίο, εκτελείται και επιπλέον ανάλυση MLPA για την ανίχνευση ελλείψεων/διπλασιασμών των γονιδίων (βλέπε την τελική αντίστοιχη έκθεση αποτελεσμάτων).

Η εξέταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και σύνθετη, επομένως είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα να εκτιμηθούν από εξειδικευμένη ομάδα κλινικών και μοριακών γενετιστών, που εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

Η σωστή κλινική γενετική εκτίμηση του περιστατικού και η γενετική συμβουλή, τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να καθορισθεί η σωστή στρατηγική του εργαστηριακού ελέγχου και να μπορέσουν να αποδοθούν σωστά οι έννοιες του πάσχοντος και του φυσιολογικού.

Η InterGenetics έχει πιστοποιηθεί ως Ion Torrent™ Certified Service Provider for Ion AmpliSeq sequencing στην πλατφόρμα Ion Proton.