Γενετική συμβουλευτική για δράση τερατογόνων στην κύηση

  • Μελετούμε την πιθανή βλαπτική δράση φαρμάκων, χημικών ουσιών, ακτινοβολίας ή λοιμώξεων στο έμβρυο
  • η εκτίμηση υποβοηθείται με τη χρήση ειδικών βάσεων δεδομένων, που διαθέτουμε
  • η εκτίμηση δίδεται γραπτά

Σ η μ ε ί ω σ η: υπάρχει δυνατότητα μελέτης δράσης τερατογόνων με επικοινωνία εξ’αποστάσεως. Στην περίπτωση αυτή, συμπληρώνεται απο το γιατρό ή ακόμα και απο την εξεταζόμενη, το ειδικό παραπεμπτικό για τα τερατογόνα, το οποίο μπορείτε να τυπώσετε απο την ιστοσελίδα μας, ή ακόμα να σας σταλεί ταχυδρομικά ή με fax. Μετά την ολοκλήρωση της εκτίμησης του περιστατιού απο τον κλινικό γενετιστή, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά, ή με fax ή ταχυδρομικά η απάντηση.