Επίπεδα αμιτριπτυλίνης

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείαι κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο