Έλλειψη 6q23-q26 – MLPA

Η έλλειψη του μακρού σκέλους του χρωμοσώματος 6 συναντάται συχνά στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL), στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL), στην προλεμφοβλαστική λευχαιμία και στα non-Hodgkin λεμφώματα. Η έλλειψη 6q23 συχνά περιλαμβάνει το γονίδιο MYB. Η μέθοδος ανάλυσης στηρίζεται στη τεχνική MLPA, χρησιμοποιώντας πολλαπλούς ανιχνευτές για την εξεταζόμενη περιοχή.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: