Έλλειψη 13q14 – MLPA

Ελλείψεις της χρωμοσωματικής περιοχής 13q14, που περιλαμβάνουν το γονίδιο RB1, συναντώνται συχνά στο πολλαπλούν μυέλωμα, στο 20% των περιπτώσεων Β-χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (B-CLL) καθώς και στο non- Hodgkin λέμφωμα.

Η μέθοδος ανάλυσης στηρίζεται στη τεχνική MLPA, χρησιμοποιώντας πολλαπλούς ανιχνευτές για την εξεταζόμενη περιοχή.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: