Έλλειψη 11q22.3 – MLPA

 

Ελλείψεις στην ευρύτερη χρωμοσωματική περιοχή 11q22, που περιλαμβάνουν το γονίδιο ATM, συναντώνται στη Β-χρόνια λεμφοβλαστική λευχαιμία (B-CLL) με συχνότητα 14%.

Η μέθοδος ανάλυσης στηρίζεται στη τεχνική MLPA, χρησιμοποιώντας πολλαπλούς ανιχνευτές για την εξεταζόμενη περιοχή.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: