Έλλειψη 10q23 – MLPA

Η έλλειψη 10q23 του χρωμοσώματος 10 συναντάται στην χρόνια λεμφοβλαστική λευχαιμία (CLL) και συνδέεται με έλλειψη του ογκοκατασταλτικού γονιδίου PTEN.

Η μέθοδος ανάλυσης στηρίζεται στη τεχνική MLPA, χρησιμοποιώντας πολλαπλούς ανιχνευτές για την εξεταζόμενη περιοχή.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: