Εκτίμηση κινδύνου εκφύλισης ωχράς κηλίδας (ARMD4)

Η πάθηση (ARMD4) αποτελεί την βασικότερη αιτία μειωμένης όρασης σε άτομα άνω των 65 ετών. Περίπου το 25% των ατόμων μεταξύ 65-74 ετών και το 40% μεταξύ 75-84 ετών έχουν συμπτώματα παθολογίας της νόσου. Συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί στα γονίδια CFH (complement factor H) και ARMS2 (LOC387715) δρουν ανεξάρτητα κι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για τη νόσο, με αποτέλεσμα η αποκάλυψή τους, μαζί με την παρουσία άλλων γνωστών παραγόντων κινδύνου της πάθησης να αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην πρόληψη και αντιμετώπισή της.

Προσφέρεται η ανίχνευση των πολυμορφισμών CFH Y402H και LOC387715 A69S για την συνολική εκτίμηση του κινδύνου εκδήλωσης της νόσου.