Διπλασιασμός 2p24 – MLPA

Διπλασιασμός της χρωμοσωματικής περιοχής 2p24 περιλαμβάνει το γονίδιο MYCN και απαντάται σε πολλές νεοπλασίες αλλά και σε περιπτώσεις χρόνιας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (CLL).

Η μέθοδος ανάλυσης στηρίζεται στη τεχνική MLPA, χρησιμοποιώντας πολλαπλούς ανιχνευτές για την εξεταζόμενη περιοχή.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: