Αναδιάταξη BCR/ABL με μοριακή ημι-ποσοτική ανάλυση

Η μετάθεση t(9;22), απαντάται στη πλειοψηφία των ασθενών με χρόνια μυελογενή λευχαιμία (CML) αλλά και σε σχετικά μεγάλο ποσοστό ασθενών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL) κι οδηγεί στην έκφραση υβριδίων RNA του τύπου BCR-ABL.

Εφαρμόζεται η τεχνική του ημι-ποσοτικού RT-PCR σε δείγμα περιφερικού αίματος ή μυελού, που επιτρέπει την ανίχνευση κατ ελάχιστο ~10 αντιγράφων RNA του τύπου M, m ή μ BCR-ABL.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: