Αναδιάταξη AML1/ETO – μοριακή ημι-ποσοτική ανάλυση

Η οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία (APL) χαρακτηρίζεται από την παρουσία του προϊόντος της χρωμοσωματικής μετατόπισης t(8;21) κι οδηγεί στην έκφραση υβριδίου RNA AML1/ETO.

Εφαρμόζεται η τεχνική του ημι-ποσοτικού RT-PCR σε δείγμα περιφερικού αίματος ή μυελού, που επιτρέπει την ανίχνευση κατ ελάχιστο ~10 αντιγράφων RNA του τύπου AML1/ETO.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: