Ινοχονδρογένεσις 1 (Fibrochondrogenesis 1) - Γονίδιο COL11A1