Ηλεκτροφόρηση ισοενζύμων αλκαλικής φωσφατάσης


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Δευτέρα