Γονίδιο TULP1 - Συγγενής αμαύρωση Leber 15 (Leber congenital amaurosis 15)