Γονίδιο SIX1 - Αυτοσωματική επικρατής βαρηκοϊα 23 (Deafness, autosomal dominant 23)