Γονίδιο RP9 - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 9 (Retinitis pigmentosa 9)