Γονίδιο RDH12 - Συγγενής αμαύρωση Leber 13 (Leber congenital amaurosis 13)