Γονίδιο PRPH2 - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 7, διγονιδιακή (Retinitis pigmentosa 7 and digenic)