Γονίδιο NKX2-5 - Σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδίας, τετραλογία Fallot, κοιλιακή διαφραγματική ατέλεια (Hypoplastic left heart syndrome 2; Tetrology of Fallot; Ventricular septal defect 3)