Γονίδιο MYO7A - Αυτοσωματική υπολειπόμενη βαρηκοϊα 2 (Deafness, autosomal recessive 2)