Γονίδιο KLHL7 - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 42 (Retinitis pigmentosa 42)