Γονίδιο KCNQ4 - Αυτοσωματική επικρατής κώφωση 2Α (Deafness, autosomal dominant 2A)