Γονίδιο GUCY2D - Συγγενής αμαύρωση Leber 1 (Leber congenital amaurosis 1)