Γονίδιο GJB3 - Διγονιδιακή κώφωση GJB2/GJB3 (Deafness, digenic, GJB2/GJB3)